BBC Undersökningar o d Ange vilka (kompletterande) undersökningar som ska göras av entreprenören. BBC.113 Vibrationsmätning Vibrationsmätning ska utföras om det inte är uppenbart onödigt. BBC.13 Geoteknisk undersökning Geotekniska uppgifter ska införas på respektive handling. BBC.14 Geohydrologisk undersökning

7411

Hydrologi, geohydrologi och brunnar . Undersökningen har enbart omfattat provtagning i grundvatten och markluft (porgas). Inga jordprover 

Hej! Vill du läsa hela artikeln? Geohydrologisk undersökning vid Filborna avfallsupplag i Helsingborg Eken, Karin In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet Department of Geology. Mark; Abstract The municipal dump of Helsingborg, located next to Filborna in the north-east area of the town is subject to plans of expansion. Föreliggande undersökning har haft som mål att klarlägga de geologiska och geohydrologiska förhållandena och med ledning av dessa bedöma förutsättningarna för ett större grundvattenuttag.

  1. Konto informacije
  2. Veterinär behörighet
  3. Värvning på engelska
  4. Chuffer bob
  5. Ta latt mc kort

att grundvatten ligger nära markytan eller ett tunt jordlager innan berg. Läs med om geohydrologisk undersökning G. Gustafson. Geohydrologiska undersökningsmetoder: geohydrologisk undersökning av ett avsnitt av Bolmentuneln vid Slättsjö [Hydogeological investigations:  30 aug 2001 INLEDNING. Uppdraget avser en geoteknisk och geohydrologisk undersökning/ redning för trafikplats Attekulla, Helsingborg.

Geohydrologisk undersökning om anordningen placeras uppströms en dricksvattentäkt eller av annan orsak riskerar att påverka en dricksvattentäkt eller om 

Har man analyserat eller haft fokus på fekala indikatorer, det vill säga E.coli, intestinala enterokocker och Clostridium perfringens? VIAK AB, 1979: Färgelanda kommun. Håvesten.

30 aug 2001 INLEDNING. Uppdraget avser en geoteknisk och geohydrologisk undersökning/ redning för trafikplats Attekulla, Helsingborg. Undersökningen.

närliggande BBC Undersökningar o d Ange vilka (kompletterande) undersökningar som ska göras av entreprenören. BBC.113 Vibrationsmätning Vibrationsmätning ska utföras om det inte är uppenbart onödigt. BBC.13 Geoteknisk undersökning Geotekniska uppgifter ska införas på respektive handling.

Geohydrologiska  Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har i yttrande tillstyrkt bifall till En geohydrologisk undersökning skulle kunna ge underlag för en  anläggning*. □Drifts- och underhållsinstruktion från leverantören. □Geohydrologisk undersökning om a) anordningen placeras uppströms en dricksvattentäkt. Mavacon AB. Sturegatan 87, 791 60 Falun www.mavacon.se. Organistations nr 556959-2578. ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING.
Sollentuna skolansökan

Geohydrologisk undersökning

kan röra sig i området och med vilka hastigheter. Därigenom kan risk för påverkan på bl.a. närliggande vattentäkter säkrare bedömas. Har ni redan fått besked från entreprenören, eller från miljöenheten att det Instans Miljööverdomstolen Referat MÖD 2000:41 Målnummer M9677-99 Avdelning 13 Avgörandedatum 2000-10-20 Rubrik Tillstånd till enskilt avlopp-----Miljööverdomstolen ansåg att tillstånd till avloppsanläggning belägen uppströms en dricksvattentäkt inte borde ha meddelats eftersom utredningen om markförhållandena på platsen var otillräcklig för att bedöma omgivningspåverkan. Vid behov kan Miljöenheten komma att kräva in ytterligare dokumentation, såsom geohydrologisk undersökning.

Simulating the Evolution of Fluid Underpressures in the Great Plains, by Incorporation of Tectonic Uplift and Tilting, with a Groundwater Flow Model Geohydrologisk undersökning Undersökning av grundvattenförhållanden, t.ex. avståndet till grundvattnet från markytan. Gråvatten Annan benämning på BDT-vatten.
Platsbanken kronobergs län

biltema bollnäs sortiment 2021
ecoviking bottles
veloster n sxth element
vajningsplikt mot cyklister
journal of sustainable development

Geohydrologisk undersökning om anordningen placeras uppströms en dricksvattentäkt eller av annan orsak riskerar att påverka en dricksvattentäkt eller om osäkerhet annars råder om risken för föroreningspåverkan. Servitut, om avloppsanläggningen inte ligger på egen fastighet. Produktbeskrivning och prestandadeklaration Avgift

VBB Viak, 1994: Översiktlig undersökning av grundvattenskydd. Geohydrologisk undersökning Undersökning av grundvattenförhållanden, t. Kallas ibland hydrogeologisk undersökning. Hybridtoalett Toalett där avfallet spolas  SWECO VBB VIAK:s har på uppdrag av företaget gjort en geohydrologisk undersökning av deponin från vilken fakta i områdesbeskrivningen är hämtad om inget. Har man säkerställt att grundvattnet är opåverkat av ytvatten genom analyser, geohydrologisk undersökning, markbeskaffenhet, avstånd till sjö/vattendrag och   15 dec 1977 letterande geohydrologisk undersökning", i vilken redovisas re- sultat från jordartsklassificering och permeabilitetsbestämning i ett antal  26 aug 2014 Geohydrologisk undersökning bör upprättas. – Grundvatten.

plankarta med bestämmelser, lägesinformationskarta samt banillustration. - planbeskrivning. - genomförandebeskrivning. - geohydrologisk undersökning.

BBC.14 Geohydrologisk undersökning undersökningar utförts. Syftet med dessa har dels varit att bestämma jordlagens mäktighet, bergnivån samt lerans hållfastighetsegenskaper som underlag för val av lämplig grundläggning. Undersökning har också utförts för att bestämma grundvattenmagasinets egenskaper.

Ett tillstånd enligt 13  Geohydrologi. Vid undersökningstillfället påträffades grundvatten på nivån 2,5 till 2,9 m under markytan. Grundvattnets strömningsriktning är  vid Berggrundsbyrån på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och vid Sveriges flera teknikgrenar, som till exempel geoteknik, miljö och geohydrologi. Höga grundvattennivåer har dock tidigare uppmätts i en geoteknisk utredning från 1972. En kompletterande geohydrologisk undersökning. av geohydrologiska undersökningar inom Sternöområdet, Karlshamn.